Algemene Voorwaarden

An English version of these General Terms and conditions is available below the Dutch text.

ALGEMENE VOORWAARDEN Siteur Le Tatoueur // Graphic Bastard.
(Hierna te noemen als SLT//GB)

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
  1.1 SLT//GB: gevestigd te Utrecht op de Schaverijstraat 11 // Studio 2.W.3.
  1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan SLT//GB tot het laten aanbrengen van een tatoeage als ook die door SLT//GB wordt behandeld of aan wie SLT//GB producten of diensten levert.
  1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen SLT//GB en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SLT//GB en Opdrachtgever, waarbij SLT//GB als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van SLT//GB worden afgeweken.
  2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door SLT//GB worden zonder enige uitzondering geleverd nimmer door de door SLT//GB en afzonderlijk handelende personen die door of namens SLT//GB zijn ingeschakeld.
  2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met SLT//GB aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door SLT//GB gehanteerde Algemene Voorwaarden.
 3. Eigen verantwoording en eigen risico
  3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan SLT//GB worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
  3.2 Door opdracht te geven aan SLT//GB tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens SLT//GB aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
  3.3 Door opdracht te geven aan SLT//GB tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van SLT//GB of derden in gevaar kan brengen.
  3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij/hen/die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door SLT//GB te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
  3.5 SLT//GB brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
  3.6 SLT//GB heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft SLT//GB het recht de Opdracht te weigeren.
  3.7 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.
 4. Aansprakelijkheid
  4.1 Door opdracht te geven aan SLT//GB erkent Opdrachtgever SLT//GB een inspanningsverbintenis heeft. SLT//GB zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. SLT//GB kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. SLT//GB is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
  4.2 Voor het geval SLT//GB aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat SLT//GB voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
  4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede SLT//GB terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
  4.4 SLT//GB bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
  4.5 SLT//GB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.
 5. Garantie
  SLT//GB gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in de REACH verordening.
 6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
  6.2 Geschillen tussen SLT//GB en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien SLT//GB als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van SLT//GB en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Siteur Le Tatoueur // Graphic Bastard.
(hereinafter referred to as SLT//GB)

1. Definitions
The following terms are used in these General Terms and Conditions.
1.1 SLT//GB: located in Utrecht at Schaverijstraat 11 // Studio 2.W.3.
1.2 Client: the natural person who issues an order to SLT//GB to have a tattoo applied as well as who is treated by SLT//GB or to whom SLT//GB supplies products or services.
1.3 Agreement: any agreement between SLT//GB and the Client for the delivery of products or services, including having a tattoo or other cosmetic treatment applied.

2. Applicability
2.1 These General Terms and Conditions apply to all agreements between SLT//GB and the Client, whereby SLT//GB acts as a (potential) seller and/or supplier of products and/or services. These General Terms and Conditions can only be deviated from in writing and with the express consent of SLT//GB.
2.2 All deliveries of products and/or services by SLT//GB are, without exception, never delivered by the persons acting by SLT//GB and separately acting who are engaged by or on behalf of SLT//GB.
2.3 The Client who enters into an Agreement with SLT//GB expressly agrees to these General Terms and Conditions used by SLT//GB.

3. Own responsibility and own risk
3.1 All assignments from the Client to SLT//GB are issued under the Client’s own responsibility and at the Client’s own risk.
3.2 By instructing SLT//GB to apply a tattoo, the Client declares to be aware of all possible consequences of the treatment, including medical, psychological and social consequences. The Client is aware that the body decorations applied by or on behalf of SLT//GB can never be removed completely or in a cosmetically attractive manner.
3.3 By instructing SLT//GB to apply a tattoo or other cosmetic treatment, the Client also declares that he/she is in good health, does not suffer from any form of allergy, haemophilia, diabetes, immune disorder, skin condition or otherwise. and is not infected with blood-borne diseases (such as HIV, hepatitis A, B or C or otherwise) and that his/her treatment would not otherwise endanger the health of the employees of SLT//GB or third parties.
3.4 The client guarantees that he/she/them/they is 18 years of age or older and that he/she has made a well-considered decision to have a tattoo applied by SLT//GB.
3.5 SLT//GB does not tattoo anyone under the age of 18, even with parental/guardian consent.
3.6 SLT//GB always has the right to ask the Client to show a valid proof of identity, to make copies of it and to keep it. If the Client does not show a valid proof of identity, SLT//GB has the right to refuse the Assignment.
3.7 Texts and figures must be checked in advance by the Client, errors arising from this are at the risk of the Client.

4. Liability
4.1 By instructing SLT//GB, the Client acknowledges that SLT//GB has an efforts -commitment. SLT//GB will make the best effort to achieve the intended result. SLT//GB can never guarantee that the intended result will actually be achieved. SLT//GB is not liable for not or incompletely achieving the intended result, nor for damage that could arise as a result of treatment, unless it is established that the damage is due to its intent or gross negligence.
4.2 In the event that SLT//GB is found liable for any damage suffered by the Client, the compensation will be limited to the amount that SLT//GB has charged to the Client for the relevant delivery of products or services.
4.3 Any right to compensation expires in case the client has not taken immediate measures to limit the damage, respectively prevent more or other damage.; as well as informing SLT//GB as soon as reasonably possible of all relevant information.
4.4 SLT//GB stipulates all legal and contractual defenses, which it can invoke to fend off its own liability towards the Client, also on behalf of its employees and any third parties for whose conduct it would be liable under the law.
4.5 SLT//GB cannot be held liable for damage to clothing or the like of the Client.

5. Guarantee
SLT//GB only uses for tattooing only inks and pigments which are controlled by the Dutch Ministry of Public Health and the inspectorate of goods as determined by law.

6. Applicable law/competent court
6.1 Dutch law applies to these General Terms and Conditions, as well as to all agreements to which the General Terms and Conditions apply or also apply.
6.2 Disputes between SLT//GB and client, resulting from the agreements on to which the terms and conditions are applicable, will exclusively be judged by the competent judge of the Court in Utrecht, or/if SLT//GB is acting as demanding or requesting party, specificly chooses a competent judge in the livingplace of the client.

7. Conversion
If and on ground of reasonableness and fairness of the unreasonable, onerous character on any provision in these terms and conditions can’t be appealed to, to this provision an according meaning will be; accounted to the content and thrust, so it can be appealed to.

8. Final provision
These terms and conditions are applicable on all employees of SLT//GB and on any third party which is enabled for implementation of the agreement.This clause can never be meant as any recognision that the implied employees or enabled third parties acted on personal behalve by the implementation of the agreement.